Μοντέλο single sign on πρόσβασης σε εκδότες/παρόχους/πλατφόρμες του HEAL-Link και των βιβλιοθηκών

Μοντέλο single sign on πρόσβασης σε εκδότες/παρόχους/πλατφόρμες του HEAL-Link και των βιβλιοθηκών

Ο HEAL-Link σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ ανέπτυξε μια νέα υποδομή για την ομόσπονδη πρόσβαση, που βασίζεται σε οντότητες διαμεσολάβησης (SAML IdP/SP proxy). Η υποδομή αναπτύχθηκε με στόχο να απλοποιήσει τη συμμετοχή του HEAL-Link σε διαδικασίες single sign on σε εκδότες/παρόχους/πλατφόρμες που αφορούν τόσο μεμονωμένα τις βιβλιοθήκες όσο και κεντρικά το HEAL-Link, υιοθετώντας ένα πιο απλό μοντέλο ομόσπονδης πρόσβασης.

Η νέα υποδομή διασυνδέεται σταδιακά με τους εκδότες/παρόχους/πλατφόρμες και θα λειτουργεί παράλληλα με τον υφιστάμενο μηχανισμό ομόσπονδης πρόσβασης.

Οι υπηρεσίες (εκδότες/πλατφόρμες) με τις οποίες διασυνδέεται ήδη η νέα υποδομή είναι οι εξής:

Θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση κάθε φορά που θα ανανεώνεται η λίστα.

Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρμα της IEEE (https://ieeexplore.ieee.org):

  • Επιλογή “Institutional Sign In”
  • Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλογή κάτω δεξιά: “Shibboleth”
  • Επιλογή είτε αλφαβητικά, είτε με αναζήτηση του “HEAL-Link”
  • Επιλογή του ιδρύματος και ολοκλήρωση των βημάτων της διαδικασίας

Share