Ενσωμάτωση υπηρεσίας Usage Counts του OpenAIRE στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ενσωμάτωση υπηρεσίας Usage Counts του OpenAIRE στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι το πρώτο ίδρυμα που ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Usage Counts plug-in στο αποθετήριό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Η υπηρεσία Usage Counts (https://usagecounts.openaire.eu/) εντάσσεται στον κατάλογο υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής υποδομής για την Επιστημονική Επικοινώνηση “OpenAIRE” και του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης “EOSC”.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί αξιόπιστο μέλος της πρωτοβουλίας “Open Access eBook Usage Data Trust” που συνεισφέρει στην ανάπτυξη στρατηγικής για την εμπιστοσύνη στα δεδομένα, καθώς επίσης παρακολουθεί και συμβάλλει στην υλοποίησή της. Η υπηρεσία προσφέρει τυποποιημένες και συγκρίσιμες αναφορές που αφορούν στην απορρόφηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τον ερευνητικό ιστό αξιολογώντας τη δραστηριότητα χρήσης που παρουσιάζουν τα αποθετήρια ανοιχτής πρόσβασης.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του λογισμικού των αποθετηρίων των Ιδρυμάτων- μελών του ΣΕΑΒ και της ενίσχυσης των μεταδεδομένων τους ώστε να είναι διαλειτουργικά με το “OpenAIRE” και το “EOSC”, ο ΣΕΑΒ υποστηρίζει την εγκατάσταση της υπηρεσίας “Usage Counts” ως plug-in σε κάθε ένα από τα επιλεγμένα αποθετήρια. Στόχος της πρότασης αυτής είναι η καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου της παραγόμενης έρευνας και η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και ανάπτυξης πολιτικών που στηρίζονται στα δεδομένα που φιλοξενούνται στα εν λόγω αποθετήρια.

Share