Ενημέρωση για νέα συμφωνία

Ενημέρωση για νέα συμφωνία

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαΐκών Βιβλιοθηκών υπέγραψε νέα συμφωνία και εξασφάλισε την πρόσβαση στο Migne’s Patrologiae Graecae. Πρόκειται για την ηλεκτρονική έκδοση των 161 τόμων της πρώτης έκδοσης του Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca του Jacques-Paul Migne, που αποτελεί συλλογή πατερικών κειμένων στην ελληνική, με μετάφρασή τους στη λατινική. Στο Migne’s Patrologiae Graecae περιλαμβάνονται κείμενα των Πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας καθώς και των Χριστιανών της Δύσης που έγραψαν πριν την εξάπλωση της λατινικής στο Δυτικό κόσμο τον 3ο αι. μ.Χ.

Share