Διακήρυξη Southern European Libraries Link (SELL), Θεσσαλονίκη Μάιος 2018