Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η δικτυακή πύλη των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) και οι ιστοσελίδες των υπηρεσιών που προσφέρει είναι ένα σύστημα αλληλεπίδρασης με τoυς χρήστες, το οποίο παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με τις συνδρομές των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link και αντίστοιχα την πρόσβαση σε αυτές των χρηστών των ιδρυμάτων-μελών του.

 1. Ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του.
 2. Ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (υπηρεσίες εξατομίκευσης MyHEAL-Link, Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, Υπηρεσία ΑΑΙ – Εικονικός Οργανισμός Προέλευσης-VHO). Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο του ΣΕΑΒ εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον χρήστη υπηρεσία και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Ως υποχρεωτικά νοούνται το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) που απασχολείται ο χρήστης, η ιδιότητα/θέση που έχει στο εν λόγω ίδρυμα, ενώ ως προαιρετικά νοούνται η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου του και ο τίτλος που κατέχει. Ειδικότερα αναφορικά με:
  • την Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων, οι χρήστες των οργανισμών που εξυπηρετούνται από την εν λόγω υπηρεσία του ΣΕΑΒ (HEAL-Link), καταχωρίζουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) τους. Περαιτέρω, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των ως άνω οργανισμών καταχωρίζουν τα προαναφερθέντα στοιχεία υποχρεωτικά, ενώ προαιρετικά καταχωρίζουν την τηλεομοιοτυπία (φαξ) και την ιδιότητα/θέση που έχουν στον οργανισμό που απασχολούνται.
  • την Υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης και τον Εικονικό Οργανισμό Προέλευσης, ο διαχειριστής του ιδρύματος-μέλος του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) στον οποίο ανήκει ο χρήστης καταχωρίζει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του, ενώ προαιρετικά καταχωρίζει το τηλέφωνο και την ταχυδρομική διεύθυνση του.
  • τον Εθνικό Κατάλογο Οντοτήτων Επιστήμης και Έρευνας DHARE, όπου ο χρήστης καταχωρίζει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τον επαγγελματικό του φορέα και μια ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του, η οποία παρόλο που καταχωρίζεται υποχρεωτικά θα επαφίεται στον αντίστοιχο χρήστη το κατά πόσον θα δημοσιοποιείται ή όχι μέσω της υπηρεσίας.
 3. Ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει, τα οποία θα έρθουν εις γνώση του από τις υποβληθείσες αιτήσεις και πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής του της σχέσης με αυτούς.
 4. Ο ΣΕΑΒ λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 5. Ο ΣΕΑΒ δεσμεύεται ότι δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/ους.
 6. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.
 7. Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το τμήμα των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link), Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών (FAX: 2310995367 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση support [@] heal-link.gr).
 8. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχή χρήσης του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
 9. Ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών του σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 10. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της δικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
 11. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο ΣΕΑΒ (HEAL-Link) δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του χρήστη να μελετά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.