Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”

Φορείς Υλοποίησης

Η Δράση «Ε.Α.Η.Σ.Β./Κάλλιπος» υλοποιείται από:

 • Σύνδεσμος Eλληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/Σ.Ε.Α.Β.
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Ε.Μ.Π.
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.

 
Φορείς Χρηματοδότησης

Η Δράση «Ε.A.H.Σ.Β./Κάλλιπος» συγχρηματοδοτείται από:

 
Σκοπός

Η παραγωγή και παροχή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, στους φοιτητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.). Tα ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα που θα δημιουργηθούν δεν αντικαθιστούν τα έντυπα συγγράμματα, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς αυτά.

 
Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Ηλεκτρονικών Βιβλίων

 • Eίναι βιβλία σε ψηφιακή μορφή που διαβάζονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. ηλεκτρονικοί αναγνώστες, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα ή Η/Υ)
 • Εμπεριέχουν πολυμεσικά (εικόνες, ήχους, βίντεο, διαγράμματα) ή/και διαδραστικά αντικείμενα
 • Διαθέτουν πολλές δυνατότητες διαδραστικότητας και εύκολης πλοήγησης, όπως: αναζήτησης, προσθήκης και διαμοιρασμού σημειώσεων, και διασύνδεσης με εξωτερικές πηγές πληροφόρησης
 • Κάθε κεφάλαιο και διαδραστικό αντικείμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί και να συνιστά ένα αυτοτελές «μαθησιακό αντικείμενο», δηλαδή να «αποσπάται» και επαναχρησιμοποιείται σε άλλο βιβλίο ή να διατίθεται στο διαδίκτυο ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο αυτόνομα

Το μορφότυπό τους (format) είναι κυρίως το EPUB (έκδοση 3), ένα ανοικτό πρότυπο ελεύθερης πρόσβασης, παγκόσμια χρησιμοποιούμενο για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων. Προτιμάται από τη Δράση επειδή υποστηρίζει τα εξής: HTML 5, πολυμέσα (media) και διαδραστικότητα, βελτιώσεις στη διάταξη και εμφάνιση των σελίδων, υποστήριξη για περισσότερες γλώσσες, καθώς και βελτιώσεις στην προσβασιμότητα από ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

 
Επιπλέον οφέλη χρήσης των Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, προσφέρουν και τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Εύκολη προσθήκη ή αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους πανεπιστημιακούς Καθηγητές, ακόμα και αφού έχει εκδοθεί το ηλεκτρονικό βιβλίο
 • Διατήρηση πολλών βιβλίων σε μία μόνο συσκευή, καθώς και υπογράμμιση και τήρηση σημειώσεων από τους Φοιτητές, όπως ακριβώς ισχύει και στα έντυπα βιβλία

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση «Κάλλιπος»

Θεματικές Προσκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της Δράσης ανακοινώνονται στοχευόμενες Θεματικές Προσκλήσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι θεματικές κατηγορίες των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων των Σχολών των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.). Στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης ανακοινώνονται οι Δικαιούχοι, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση προς χρηματοδότηση (βλ. επόμενη ενότητα).

Ήδη έχουν δημοσιευθεί πέντε (5) Θεματικές Προσκλήσεις σε αντίστοιχες ευρείες Θεματικές Περιοχές:

 • 1η Πρόσκληση/Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική
 • 2η Πρόσκληση/Φυσικές Επιστήμες
 • 3η Πρόσκληση/Ιατρικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής
 • 4η Πρόσκληση/Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές, Γεωπονικές Επιστήμες
 • 5η Πρόσκληση/Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Οι αρμόδιες Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.), συγκροτηθείσες ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντονίζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης και, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, δημοσιοποιούν τις εγκριθείσες για χρηματοδότηση προτάσεις.

Δικαιούχοι

Κατηγορίες Δικαιούχων: Καθηγητές και Λέκτορες Α.Ε.Ι., Επισκέπτες, Ομότιμοι και Συνταξιούχοι Καθηγητές, Διδάσκοντες Ειδικών Κατηγοριών, Ειδικοί Επιστήμονες (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου), Ερευνητές, καθώς και Καθηγητές από Ιδρύματα του εξωτερικού.

Κατ’ αρχήν, προτεραιότητα θα δοθεί στη συγγραφή βιβλίων και (εργαστηριακών) βοηθημάτων από Δικαιούχους των οποίων οι προτάσεις πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Αφορούν σε τουλάχιστον ένα μάθημα προπτυχιακού επιπέδου των Τμημάτων/Προγραμμάτων Σπουδών ή/και σε τουλάχιστον μία από τις επιστημονικές κατηγορίες των αντίστοιχων Προσκλήσεων της Δράσης
 2. Είναι δυνατή η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία όσο το δυνατόν περισσότερων μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου σε ομοειδή Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών
 3. Το περιεχόμενό τους καλύπτει την απαιτούμενη διδακτέα ύλη
 4. Αξιοποιούν στο μέτρο του δυνατού τις Νέες Τεχνολογίες και κάνουν χρήση διαδραστικών και πολυμεσικών μαθησιακών αντικειμένων

 
Εγγραφή στα Μητρώα της Δράσης «Κάλλιπος»

Η εγγραφή στα Μητρώα της Δράσης προηγείται υποχρεωτικά της υποβολής πρότασης και είναι απαραίτητη για: υποβολή προτάσεων, συγκρότηση της συγγραφικής ομάδας, διαδικασία αξιολόγησης και επιλογή Κριτικού Αναγνώστη.

Ειδικότερα, στα Μητρώα της Δράσης εγγράφονται και εντάσσονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα (Κύριοι Συγγραφείς, Συν-συγγραφείς, Κριτικοί Αναγνώστες, Αξιολογητές, λοιποί Συντελεστές) στη συγγραφική προσπάθεια.

Επιπλέον, εγγράφονται στα Μητρώα, ως Συντελεστές συγγραφικής προσπάθειας, και οι επιστήμονες (πληροφορικοί, γραφίστες, φιλόλογοι) που συνδράμουν στους τομείς της γλωσσικής επιμέλειας και της τεχνικής επεξεργασίας των βιβλίων, ώστε να επιλεγούν ως συνεργάτες από τον Κύριο Συγγραφέα.

 
Όροι χρηματοδότησης

Κάθε υποψήφιος συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ως Κύριος Συγγραφέας (ή να συμμετέχει ως Συν-συγγραφέας σε) περισσότερες από μία προτάσεις, συνεκτιμώντας τα εξής:

 • Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης μιας θετικά αξιολογημένης πρότασης είναι τα δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του Κριτικού Αναγνώστη (€ 1.000)
 • Το ανώτατο όριο αμοιβών που μπορεί να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο ως Συγγραφέας (Κύριος ή Συν-συγγραφέας) ορίζεται στις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000)
 • Tο ανώτατο όριο αμοιβών από οποιαδήποτε δραστηριότητα (Συγγραφέας, Κριτικός Αναγνώστης ή Αξιολογητής) εντός της Δράσης και καθ’ όλη τη διάρκειά της ορίζεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000)
 • Το ύψος των αμοιβών των λοιπών Συντελεστών συγγραφικής προσπάθειας καθορίζεται από τον Κύριο Συγγραφέα

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία βάσει της οποίας οι Δικαιούχοι υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης συγγραφής ηλεκτρονικού βιβλίου παρέχονται στην ιστοσελίδα της Δράσης.

 
Χρονική διάρκεια Συγγραφής

Η μέγιστη διάρκεια για τη συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίου από την αρχική θετική αξιολόγηση και έγκριση της πρότασης για χρηματοδότηση είναι το ένα (1) έτος, ενώ η ελάχιστη διάρκεια είναι οι τέσσερις (4) μήνες.

 
Συγγραφικό Υλικό

Ελάχιστη απαίτηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγγραφικής προσπάθειας είναι η παράδοση από το συγγραφέα όλου του πρωτογενούς υλικού (αρχεία κειμένου, εικόνες/σχήματα, διαδραστικά αντικείμενα, βίντεο, αριθμητικά δεδομένα παραγωγής σχημάτων, κ.ά.), των μεταδεδομένων και του βιβλίου σε μορφή PDF. Τέλος, η μετατροπή του ηλεκτρονικού βιβλίου σε EPUB μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του Συγγραφέα είτε από την Κ.Ο.Υ. του Έργου, κατόπιν συνεννόησης με τη συγγραφική ομάδα και ανάλογα με τις τεχνικές, κατά περίπτωση, ιδιαιτερότητες.

 
Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συγγραφείς παραχωρούν στο Σ.Ε.Α.Β. άδεια αποκλειστικής εκμετάλλευσης του (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) έργου τους, το οποίο και διατίθεται στο κοινό μέσω Αποθετηρίου Ανοικτής Πρόσβασης. Ειδικότερα, επιλέγουν μία από τις προτεινόμενες Άδειες ανοικτού περιεχομένου-Creative Commons (στην ελληνική τους έκδοση), προκειμένου να διατεθεί-διανεμηθεί το έργο τους στους χρήστες.