Cookies
Η ιστοσελίδα μας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία με τη χρήση cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε στην χρήση cookies από εμάς.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στο πλαίσιο των ενεργειών του για την ενίσχυση της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, διερευνά συστηματικά τους τρόπους και τα εργαλεία μετάβασης σε ένα νέο τοπίο επιστημονικής δημοσίευσης, βιώσιμο και επωφελές για τους δημόσιους φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία αυτή συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες, αξιολογεί τις εξελίξεις και τις σταθμίζει με γνώμονα το όφελος της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Η Διακήρυξη του Συνδέσμου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ελλάδα διατυπώνει τις ανησυχίες του για την ανεπάρκεια του τρέχοντος μοντέλου επιστημονικής δημοσίευσης και ορίζει ρητά τις άμεσες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δια του Υπουργού κ. Κώστα Γαβρόγλου, στηρίζει τη «Διακήρυξη για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ελλάδα». Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού για το κείμενο της διακήρυξης εκφράστηκε μετά από συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο του Σ.Ε.Α.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) κα Θεοδώρα Ιωαννίδου, στις 31 Μαϊου 2018, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Διακήρυξη για την Ανοιχτή Πρόσβαση στην Ελλάδα
Declaration on Open Access in Greece

Loading...
GR  |  EN
about
Πληροφορίες
Πληροφορίες

Στόχοι - Έργο του Συνδέσμου, Πώς καλλιεργήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών;, Μελλοντικές Ενέργειες

Πώς καλλιεργήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών;

Η ανάγκη για τη συνεργασία και τη δικτύωση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ως ιδέα και ως αντικείμενο προβληματισμού, έχει καταγραφεί ήδη από τις αρχές του 1990. ‘Εναυσμα για την υλοποίηση της συνεργατικής ιδέας, όταν πλέον αυτή έχει ωριμάσει, δίνεται από τη κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, οπότε και κατατίθεται από τη ΔΟΕ (διαπανεπιστημιακή ομάδα εργασίας για τις βιβλιοθήκες ) το Τεχνικό Δελτίο της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:


Πληροφορίες και συνδέσεις με όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από τον Σ.Ε.Α.Β. υπάρχουν στον ιστότοπο του Σ.Ε.Α.Β. που φιλοξενείται από το Ε.Μ.Π., ενώ αναλυτικές πληροφορίες και συνδέσεις στις ηλεκτρονικές πηγές παρέχονται από την υπηρεσία των ηλεκτρονικών πηγών του Σ.Ε.Α.Β. της οποίας ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Α.Π.Θ.


Στόχοι - Έργο του Συνδέσμου

Στόχοι

 1. Η συνεργασία, μέσω καθιέρωσης κοινής πολιτικής, στις συνδρομές των περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) μεταξύ των μελών, με σκοπό την ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών μεταξύ των εταίρων, την εξοικονόμηση πόρων και την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πηγών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων.
 2. Η δημιουργία και λειτουργία Συλλογικού Καταλόγου βιβλιογραφικών εγγραφών (Union Catalogue) των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και η χρήση των εγγραφών του Συλλογικού καταλόγου από κάθε μέλος της Κοινοπραξίας.
 3. Η από κοινού συνδρομή ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και δικαιωμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.
 4. Η ανάπτυξη και καθιέρωση προτύπων για τις κάθε φύσης βιβλιοθηκονομικές εργασίες.
 5. Η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών που είναι μέλη της.
 6. Η συνεργασία στη διάθεση του υλικού κάθε συμμετέχουσας βιβλιοθήκης μέσω διαδανεισμού και άλλων μεθόδων και πρακτικών που να εξασφαλίζουν και να διευκολύνουν τη διαθεσιμότητα του υλικού μεταξύ των εταίρων.
 7. Η συνεργασία με ανάλογους φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εξασφάλιση της συμμετοχής της HEAL-Link στις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα συνεργασίας βιβλιοθηκών και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.
 8. Η ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας που προάγει και αναπτύσσει τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος μέσω κοινών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών.
Ο HEAL-Link είναι μέλος στην International Coalition of Libraries Consortia, έναν διεθνή οργανισμό για την προώθηση των συνεργατικών προσπαθειών μεταξύ βιβλιοθηκών διεθνώς.

Έργο

 • Ο HEAL-Link προχώρησε σε άμεσες επαφές, διαπραγματεύσεις και τελικά σε συμφωνίες με περισσότερους από 15 αναγνωρισμένους εκδότες επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Κύρια κριτήρια για την επιλογή των παραπάνω υπηρεσιών υπήρξαν:
  • η δυνατότητα παροχής on line ηλεκτρονικής πρόσβασης σε περιεχόμενα,
  • περιλήψεις και αρχεία πλήρους κειμένου επιστημονικών περιοδικών σε θεματικές κατηγορίες σχετικές με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και ανάγκες των ιδρυμάτων μελών του Συνδέσμου.

 • Αποκτήθηκε κατάλληλος εξοπλισμός και λογισμικό για την ανάπτυξη του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Έγινε πιλοτική αξιολόγηση των συλλογών των έντυπων περιοδικών (αναλυτική καταγραφή, αποτύπωση της χρήσης τους, αντιστοίχιση με τα τρέχοντα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα κάθε ιδρύματος κλπ) σύμφωνα με την πλέον διαδεδομένη μέθοδο ανάλυσης και εκτίμησης συλλογών βιβλιοθηκών (Conspectus της WLN/OCLC), με παράλληλη προμήθεια του αντίστοιχου λογισμικού (Conspectus WLN software), με σκοπό την εκτίμηση των συλλογών περιοδικών Χημείας, Φυσικής και Πληροφορικής των πέντε αντιπροσωπευτικών βιβλιοθηκών που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα:
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Η επιλογή των περιοδικών των κατηγοριών αυτών έγινε με κριτήρια:
  • το κοινό ενδιαφέρον των παραπάνω Ιδρυμάτων για τις θεματικές αυτές κατηγορίες, όπως καταγράφηκε από τα ερευνητικά τους προγράμματα και τις συναφείς τους δραστηριότητες
  • το μεγάλο αριθμό των εκδιδόμενων περιοδικών και συνδρομών στις κατηγορίες αυτές
  • το μεγάλο κόστος συνδρομών των περιοδικών αυτών
  • τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας πάνω στις εξελίξεις που σημειώνονται στις επιστήμες αυτές.

 • Τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγησης των έντυπων περιοδικών κατέδειξαν ότι οι συλλογές έντυπων περιοδικών των συμμετεχουσών βιβλιοθηκών ήταν ιδιαίτερα ελλιπείς και κατά συνέπεια οποιαδήποτε προσπάθεια συνεργασίας των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη των συλλογών έντυπων περιοδικών δεν θα είχε κανένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος και θα συντελούσε ελάχιστα στη διεύρυνση της πρόσβασης των βιβλιοθηκών σε μεγαλύτερο αριθμό τίτλων.
 • Με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου της αξιολόγησης των συλλογών των έντυπων περιοδικών, η Κοινοπραξία στράφηκε προς την κατεύθυνση της κοινής πρόσβασης όλων των βιβλιοθηκών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας σε ηλεκτρονικές πηγές πρόσβασης.
 • Ιδρύθηκε Μονάδα Ολικής Ποιότητας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η μονάδα αυτή εδρεύει και λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με κύριο σκοπό την ανάλυση, επεξεργασία και διάδοση στατιστικών πληροφοριών (μέγεθος, δυναμικό, συνεισφορά στην έρευνα, διδασκαλία, έρευνα και γενικότερα στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας) για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
 • Δημιουργήθηκε το Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας ΑΡΤΕΜΙΣ, το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένη κατανεμημένη μονάδα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης. Σκοπός του ΑΡΤΕΜΙΣ είναι η συστηματική αρχειοθέτηση και διαδοση της πνευματικής παραγωγής των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, τεχνικές αναφορές, σημειώσεις διδασκαλίας κ.α.), με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.


Μελλοντικές Ενέργειες

 • Η μελέτη και η σύνταξη των προδιαγραφών λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαδανεισμού μεταξύ των ιδρυμάτων - μελών του Συνδέσμου.
 • Η διεύρυνση τόσο του αριθμού των μελών όσο και των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, με στόχο πάντα την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συνεργατική δράση των Eλληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.


Δημοσιεύσεις του Συνδέσμου σε επιστημονικά περιοδικά

 • Consortia in Europe: Describing the Various Solutions through Four Country Examples by Kristiina Hormia-Poutanen, Claudine Xenidou-Dervou, Rima Kupryte, Kari Stange, Alexander Kuznetsov, and Hazel Woodward. Published in Library Trends, vol. 54 (3), 2006.
 • Moving from print to electronic: a survival guide for Greek Academic Libraries by Claudine Xenidou-Dervou, based on a paper given at the 26th UKSG Conference, Edinburgh, April 2003. Published in Serials, vol. 16 (2), 2003.
 • Libraries' Consortia and Their Educational Dimension: the HEAL-Link Experience by Claudine Xenidou-Dervou. Libraries Without Walls 4: The Delivery of Library Services to Distant Users. Proceedings of an International Conference held on 14-18 September 2001, organized by CERLIM. London : Facet Publishing, 2002.
 • Consortial Journal Licensing: experiences of Greek Academic Libraries by Claudine Xenidou-Dervou. Published in Interlending and Document Supply, vol. 29 (3), 2001.
 • Getting acquainted: HEAL-Link, Greek National Academic Library Consortium by David Kohl with Claudine Dervos. Library Consortium Management: an International Journal, vol. 1 (3/4) 1999 published by MCB.


Παρουσιάσεις του Συνδέσμου στο Εξωτερικό

 • March 2007, Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link): when, why, how? by Claudine Xenidou-Dervou. FECYT (Spanish Foundation for Science and Technology), Seminar on Licensing e-resources in the South of Europe, Madrid, Spain.
 • March 2007, The ALJC Collection and the SELL deal by Claudine Xenidou-Dervou. 7th Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Madrid, Spain.
 • March 2007, Update on Heal-link News by Claudine Xenidou-Dervou. 7th Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Madrid, Spain.
 • October 2006, Digital Libraries in Greece: a dream come true by Claudine Xenidou-Dervou. Seminario Elsevier, The new Science Direct - Scopus new functionality, Rome, Italy.
 • October 2006, Chairperson (Claudine Xenidou-Dervou), 8th e-ICOLC (International Coalition of Library Consortia in Europe), Rome, Italy.
 • June 2005, Update on Heal-link News by Claudine Xenidou-Dervou. 5th Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Lisbon, Portugal.
 • June 2005, 2+2=6 The Power of a Consortium for the Present by Claudine Xenidou-Dervou. 3as Jornadas Gabup Bibliotecas Do Ensino Superior: Agarrar o Futuro, Porto, Portugal
 • May 2004, Update for HEAL-Link May 2003 - 2004 by Claudine Xenidou-Dervou. 4th Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Naples, Italy.
 • October 2003, Country reports: SELL (Southern European Libraries' Link) by Claudine Xenidou-Dervou. 5th European Conference of the International Coalition of Library Consortia, Comwell Borupgaard, Elsinore, Denmark.
 • June 2003, Moving from print to electronic: We did it!!! by Claudine Xenidou-Dervou. 3rd Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Cappadocia, Turkey.
 • April 2003, Moving from print to electronic: a survival guide for Greek academic libraries by Claudine Xenidou-Dervou. UKSG, Conference 2003 and Exhibition. Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.
 • May 2002, Networking of the Greek Academic Libraries by Claudine Xenidou-Dervou by Claudine Xenidou-Dervou. 3rd Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Barcelona, Spain.
 • November 2002, Setting up a national e-only collection: The experience of HEAL-Link by Claudine Xenidou-Dervou. eIFL Annual General Assembly of Coordinators, St Petersburg, Russia.
 • November-December 2001, From Berlin to Finland: We are still going strong?! by Claudine Xenidou-Dervou. 3rd e-ICOLC (International Coalition of Library Consortia in Europe), Espoo, Finland..
 • May 2001, Hellenic Academic Libraries Link: is it just another buying club? by Claudine Xenidou-Dervou. ANKOS (Anatolian University Library Consortium). 1st Annual International Meeting, Izmir, Turkey.
 • May 2001, HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES-Link: Are National Consortia the limit? by Claudine Xenidou-Dervou. Seminar on "Il portale al mondo dell' Informazione" organized by the Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy.
 • December 2000, HEAL-Link: from Cranfield to Berlin. What's new? by Claudine Xenidou-Dervou. 2nd European Conference of the Coalition of Libraries Consortia, Berlin, Germany.
 • August 2000, Cheaper by the Dozen: Consortial Journal Licensing by Claudine Xenidou-Dervou. 8th IFLA International Conference, Jerusalem, Israel.
 • June 2000, The Collaboration Experience between Greek Academic Libraries by Claudine Xenidou-Dervou. 8th International Conference on Medical Libraries, London, UK.
 • May 2000, Hellenic Academic Libraries Link. Expanding access to electronic information through collaboration by Claudine Xenidou-Dervou. Workshop on Digital Libraries organized by Middle East Technical University and Goethe Institute, Ankara, Turkey.
 • February 2000, Presentation of the HEAL-Link consortium and structure of Academic Institutions/demographic information in Greece by Claudine Xenidou-Dervou. Workshop for Future Pricing Models organized by Academic Press, Barcelona, Spain.
 • December 1999, Presentation of HEAL-Link by Claudine Xenidou-Dervou. 1st European Conference of the International Coalition of Library Consortia, Cranfield, UK.


Παρουσιάσεις του Συνδέσμου στην Ελλάδα

 • Δεκέμβριος 2006: Ημερίδα «Οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και οι Μελλοντικές Προοπτικές τους». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παρουσίαση με τίτλο «Έργο "Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ."». Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Νοέμβριος 2006: 15ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον». Πανεπιστήμιο Πατρών. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου 2005-2006», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κατερίνα Συνέλλη, Μερσίνη Κακούρη.
 • Μάιος 2006: Ημερίδα «Σύγχρονοι Πυλώνες Ανάπτυξης των Βιβλιοθηκών». Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Παρουσίαση με τίτλο «HEAL-Link: Η σημερινή κατάσταση», Κατερίνα Συνέλλη.
 • Μάιος 2006: Ημερίδα «Οι βιβλιοθήκες χθες, σήμερα και αύριο». Ίδρυμα Ευγενίδου. Παρουσίαση με τίτλο «HEAL-Link: Συμπεράσματα από τη συνεργασία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου.
 • Μάιος 2006: Συνέδριο «Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Institutional Repositories». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση με τίτλο «Τα Ακαδημαϊκά Αποθετήρια στην Ελλάδα σήμερα», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Μάιος 2006: 6th Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Thessaloniki, Greece. Παρουσίαση με τίτλο «Update on Heal-link News», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Φεβρουάριος 2006: Συνέδριο «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Παρουσίαση με τίτλο «Συμβάσεις για άδειες πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και πνευματικά δικαιώματα: η εμπειρία της HEAL-Link», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου
 • Δεκέμβριος 2005: 14ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Διαχείριση της γνώσης: ο Παγκόσμιος Ιστός και οι Μονάδες Πληροφόρησης». ΤΕΙ Αθηνών. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κατερίνα Συνέλλη, Μερσίνη Κακούρη.
 • Σεπτέμβριος 2005: Libraries Without Walls 6: Distributed Delivery of Library Services, Lesvos, Greece. Παρουσίαση με τίτλο «The Hellenic Academic Libraries Consortium (HEAL-Link) and its effect on library services in Greece : the case of Aristotle University Library System», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Οκτώβριος 2004: 13ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Μετά-Βιβλιοθήκες. Οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων». Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: έξι χρόνια κοινής δράσης, δύο χρόνια πριν τη λήξη του προγράμματος (γενική παρουσίαση και στοιχεία χρήσης», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κατερίνα Συνέλλη.
 • Ιούνιος 2004: Διημερίδα «Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: οράματα ιδέες προτάσεις συνεργασίες». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παρουσίαση με τίτλο «Ενημέρωση για το HEAL-Link, Ιούνιος 2004».
 • Μάιος 2004: Libraries and Lifelong Learning: international conference for public libraries in Greece. Goethe-Institut. Παρουσίαση με τίτλο «Συνεργασία, συντονισμός, σύμπραξη: Η εμπειρία της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Απρίλιος 2004: Digital Library Best Practices videoconference. The American College of Thessaloniki. Παρουσίαση με τίτλο "National and Local Level Digital Libraries in Greece: from Utopia to Reality", Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Νοέμβριος 2002: 12ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια...». ΤΕΙ Σερρών. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κατερίνα Συνέλλη.
 • Νοέμβριος 2002: 11ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής & Συνεχούς Πρόσβασης». ΤΕΙ Λάρισας. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή Υλοποίησης για τα Περιοδικά: Η Πορεία του Έργου ή η Νομοτέλεια της Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κατερίνα Συνέλλη.
 • Μάιος 2002: Παρουσίαση στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με θέμα «HEAL-Link: Παρελθόν, Παρόν και μέλλον, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Οκτώβριος 2001: Libraries' Consortia and their Educational Dimension: The HEAL-Link Experience», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου. Σεμινάριο στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
 • Οκτώβριος 2001: 10ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή Υλοποίησης για τα Περιοδικά: Η Πορεία του Έργου με Λέξεις και Αριθμούς», Σάσα Τζεδάκη, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Μαρίνα Κορφιάτη, Άννα Φράγκου.
 • Οκτώβριος 2001: 1st Meeting of Southern European Libraries' Consortia (SELL), Thessaloniki, Greece. Παρουσίαση με τίτλο "Hellenic Academic Libraries Link: Expanding access to electronic information through collaboration", Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Σεπτέμβριος 2001, Libraries Without Walls 4: The Delivery of Library Services to Distant Users: Distributed Resources - Distributed Learning, Lesvos, Greece. Παρουσίαση με τίτλο "Libraries' Consortia and their Educational Dimension: The HEAL-Link Experience", Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Μάιος 2001: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παρουσίαση με τίτλο «Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ανοίγοντας νέες πύλες στην επιστημονική πληροφόρηση», Μαρίνα Κορφιάτη, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου.
 • Μάρτιος 2001: Διημερίδα με θέμα «Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας» που οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ Βιβλιοθηκών ή όταν οι Βιβλιοθήκες διεκδικούν το μέλλον», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Δεκέμβριος 2000: 9ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έγιναν 3 παρουσιάσεις από την ομάδα υλοποίησης της δράσης για τα περιοδικά:
  1. Δράση περιοδικών του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: ένα χρόνο μετά. Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Μαρίνα Κορφιάτη
  2. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μέσω του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: στοιχεία χρήσης. Σάσα Τζεδάκη, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Μαρίνα Κορφιάτη
  3. Αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου Conspectus στις συλλογές περιοδικών Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Σάσα Τζεδάκη, Μαρίνα Κορφιάτη
 • Σεπτέμβριος 2000: 14η Infosystem 2000. Στην εκδήλωση: «Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Κοινότητας» παρουσίαση με τίτλο: «Το Δίκτυο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και οι Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης: Διευρύνοντας την Πρόσβαση σε Εθνικό επίπεδο», Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου.
 • Νοέμβριος 1999: 8ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με θέμα «Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η χιλιετία». Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έγιναν 3 παρουσιάσεις:
  1. Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια Δράση (Α΄ ΕΠΕΑΕΚ): Η πορεία του έργου, αποτελέσματα. Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Μαρίνα Κορφιάτη, Σάσα Τζεδάκη, Άννα Φραγκου-Μπάτσιου
  2. Οι περιοδικές εκδόσεις και η αναγκαιότητα της συνεργασίας. Σάσα Τζεδάκη, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Μαρίνα Κορφιάτη, Άννα Φράγκου-Μπάτσιου
  3. Ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών επιστημονικών περιοδικών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Άννα Φράγκου-Μπάτσιου, Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου, Μαρίνα Κορφιάτη, Σάσα Τζεδάκη