Συνεργατικά σχήματα της Κοινοπραξίας

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της HEAL-Link έχουν δημιουργηθεί μικρά συνεργατικά σχήματα για την αγορά πρόσβασης σε μεμονωμένες βάσεις δεδομένων, για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ορισμένα από τα μέλη της κοινοπραξίας.

Για τα ιδρύματα που συμμετέχουν στα συνεργατικά αυτά σχήματα, έχει εξασφαλιστεί πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Cambridge Scientific Abstracts
  • Compendex
  • Dissertation Abstracts
  • MathSciNet
  • Ulrich’s
  • ISI Web of Sciences (με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης)