Ενσωμάτωση της ORCID στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ενσωμάτωση της ORCID στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το ΑΠΘ είναι το πρώτο ίδρυμα της κοινοπραξίας που προχώρησε στην ενσωμάτωση της ORCID στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή των ORCID iDs των ερευνητών του ΑΠΘ και τη διασύνδεσή τους με πληροφορίες σχετικές με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες που αποθηκεύονται στην ΜΟΔΙΠ. Επιπρόσθετα, με τη διασύνδεση αυτή θα επιτυγχάνεται η ενημέρωση της εγγραφής του κάθε ερευνητή/-τριας στην ORCID με την εργασιακή/ερευνητική σχέση που έχει με το ΑΠΘ, καθιστώντας έτσι την εγγραφή του/της στην ORCID πιο αξιόπιστη επειδή θα προέρχεται επίσημα από το ΑΠΘ.

Share